CA|ES|EN

DEDUCCIONS FISCALS R+D+i

Descripció

Deduccions fiscals - Regulades per la Llei 27/2014 27/2014, de 28 de Novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats - que es practiquen sobre la quota íntegra ajustada de l'Impost sobre Societats per a l'execució de activitats de Recerca i Desenvolupament i/o d'Innovació Tecnològica.

Obert Informació

DEDUCCIONS FISCALS - MEDI AMBIENT

Descripció

Deduccions de l'impost de societats per a l'execució d'activitats de projectes que tenen com a objectiu millores mediambientals.

NOVETATS NOVA LLEI 27/2014 DE L'IMPOST DE SOCIETATS

(aplicables a partir de l'exercici fiscal 2015)

Si bé és cert que la reforma de l'Impost de Societats va derogar aquest incentiu a partir de 2015, és possible la recuperació de les inversions realitzades al 2014 i anys anteriors, derivades de les deduccions per aquest concepte.

Obert Informació

BONIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL PERSONAL INVESTIGADOR

Descripció

Reducció d'un 40% de les quotes empresarials a la Seguretat Social corresponents al Personal Investigador que, amb caràcter exclusiu, es dediqui a activitats d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica.

Obert Informació

PATENT BOX

Descripció

Minoració en un 60% de la Base Imposable de les rendes procedents de la cessió o transmissió de patents i/o determinats intangibles; dret d'ús o d'explotació de patents, dibuixos, models i altres intangibles.

Obert Informació

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor navegación. Si continúas, consideramos que aceptas su uso. Para más información consulta nuestra Política de Privacidad.