CA|ES|EN

PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT INDIVIDUALS (PID)

Descripció

Projectes de recerca i desenvolupament individuals (PID).

Obert Informació

LÍNIA DIRECTA D'INNOVACIÓ

Descripció

Finançament de projectes d'Innovació Tecnològica en règim de mínimis.

Obert Informació

CDTI NEOTEC

Descripció

Finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials que requereixin l'úso de tecnologies i coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Tancat Informació

INVERSIONS EMPRESARIALS D'ALT IMPACTE

Descripció

Ajuts per a projectes d’inversió realitzats a Catalunya i que es considerin d’alt impacte. 

Seran considerats projectes d’alt impacte, els projectes tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses no establertes, amb projectes d’inversió d’actius fixes i/o projectes de creació d’ocupació a Catalunya.

Tancat Informació

AEI - AGRUPACIONS EMPRESARIALS INNOVADORES

Descripció

Promoció de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses i de la innovació, el suport a la creació i enfortiment dels «clústers» empresarials. Establir fluxos de coneixement i aconseguir la massa crítica suficient per a desenvolupar projectes d'innovació que millorin la seva competitivitat.

 

Tancat Informació

RETOS COLABORACIÓN

Descripció

Ajuda per a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes d'investigació per promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l'aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis. Condicions segons convocatòria 2017.

 

Pendent Informació

ENISA - CRECIMIENTO

Descripció

Préstec participatiu no convertible i sense garanties per a PIMES. El préstec ENISA no podrà superar en cap cas els fons propis de l'empresa.

Obert Informació

ENISA - JOVES EMPRENEDORS

Descripció

Préstec participatiu no convertibles i sense garanties per a PIMES de nova constitució liderades per joves. El préstec ENISA no podrà superar en cap cas dues vegades els fons propis de l'empresa.

Obert Informació

ENISA - EMPRENEDORS

Descripció

Préstec participatiu no convertibles i sense garanties per a PIMES de nova constitució liderades per emprenedors. El préstec ENISA no podrà superar en cap cas els fons propis de l'empresa.

Obert Informació

PROGRAMA TORRES QUEVEDO

Descripció

Ajuts d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics d'àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupin projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs, per tal d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R+D i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació.

Tancat Informació

INSTRUMENT PIME H2020

Descripció

L'instrument PIME és un esquema de finançament en fases mitjançant subvenció dirigit a donar suport a aquelles pimes, que tinguin l'ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-a través d'un projecte d'innovació de dimensió Europea.

Obert Informació

NUCLIS D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA - NUCLIS LOCALS

Descripció

Ajuts a projectes en forma de Nuclis d'Innovació Tecnològica destinats a incentivar la realització de projectes de R+D duts a terme en Catalunya.

Tancat Informació

LÍNIA D'INNOVACIÓ GLOBAL

Descripció

Ajuda destinada al finançament de projectes d'inversió en innovació i incorporació de tecnologia innovadora.

Obert Informació

TECNOLOGIES HABILITADORES DIGITALS (THD)

Descripció

Concessió d'un ajut, en forma de subvenció, per projectes en l'àmbit de les Tecnologies Habilitadores Digitals.

Obert Informació

REINDUSTRIALITZACIÓ I ENFORTIMENT DE LA COMPETITIVITAT INDUSTRIAL

Descripció

L'ajuda està destinada a l'execució d'inversions materials destinades a la creació o trasllat d'establiments industrials i les ampliacions de capacitat de producció instal·lada. Condicions segons convocatòria 2017.

1. Podran ser objecte de suport financer les inversions industrials de les següents tipologies:

a) Creació d'establiments industrials: inici d'una nova activitat de producció en qualsevol punt del territori nacional.
b) Trasllat: canvi de localització d'una activitat de producció prèvia cap a qualsevol punt del territori nacional.
c) Ampliacions de la capacitat de producció instal·lada en centres de producció existents, a través de la implantació de noves línies de producció. A l'efecte de classificació del projecte, s'entendrà per implantació d'una nova línia de producció a l'adquisició del conjunt d'equips que permeten fabricar de manera autònoma un producte. Queden fora d'aquesta definició les actuacions sobre una línia existent, com poden ser les substitucions de maquinària i elements auxiliars de producció, les adaptacions o millores d'aquestes.

d) Millores i / o modificacions de línies de producció prèviament existents.

Les implementacions de tecnologies de la "Indústria Connectada 4.0." Poden formar part de les inversions de cadascuna de les tipologies anteriors.

2. Les inversions industrials de qualsevol de les anteriors tipologies hauran de ser viables tècnicament segons l'estat o situació actual de la tecnologia a escala industrial.

Obert Informació

EMPLEA

Descripció

Ajudes per a la contractació de titulats universitaris i titulats no universitaris amb formació professional de grau superior o equivalent que duguin a terme activitats d'R+D+i. Condicions segons convocatòria 2016.

Pendent Informació

PROJECTES DE COOPERACIÓ TECNOLÒGICA INTERNACIONAL (PID)

Descripció

Projectes de Cooperació Tecnològica Internacional.

Obert Informació

PROJECTES DE R+D EN COOPERACIÓ TECNOLÒGICA NACIONAL (PID)

Descripció

Projectes de R + D en Cooperació Nacional

Obert Informació

Programa d'ajuts eficiència energètica IDAE

Descripció

L'objecte d'aquest programa d'ajudes eficiència energètica IDAE és incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final.

Les actuacions hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica respecte a la seva situació de partida i complir amb les condicions establertes per les presents bases.

Les actuacions d'estalvi i eficiència energètica han enquadrar en una o diverses de les següents tipologies:

1) Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.
2) Implantació de sistemes de gestió energètica.

Obert Informació

AJUTS AL DESENVOLUPAMENT CLOUD RED.ES

Descripció

Els ajuts del programa de foment de l'oferta de solucions de computació en el núvol per a pimes són ajudes financeres per a subvencionar projectes de desenvolupament o migració de programari, que cobriran un import de entre 12.500 € i 60.000 € per beneficiari, corresponent a un percentatge, d'entre el 50% i el 80%, del pressupost subvencionable sol·licitat.

Condicions segons convocatòria 2016.

Pendent Informació

HORIZONTE PYME

Descripció

L'objectiu de la convocatòria és finançar un estudi de viabilitat (tècnica i comercial) que inclogui un pla de negoci d'un projecte innovador a aquelles pimes que, havent-se presentat a la Fase I de l'Instrument Pime del programa Horitzó 2020, han estat avaluades per la Comissió Europea amb una puntuació igual o superior a 13 punts, i que per raons pressupostàries no han pogut ser finançades. Condicions segons convocatòria 2017.

Pendent Informació

EMPRENDETUR I+D+i

Descripció

Les actuacions relacionades amb la convocatòria Emprendetur R+D+i tenen com a finalitat els següents objectius prioritaris (condicions segons convocatòria 2016):

  • Donar suport a la investigació i desenvolupament aplicat a productes del sector turístic.
  • Enfortir els processos de R + D + I en el sector turístic.
  • Impulsar el desenvolupament de productes turístics innovadors que millorin la competitivitat i rendibilitat del sector turístic espanyol.
  • Facilitar a les empreses l'accés a desenvolupaments innovadors per a la millora dels seus productes turístics per tal de la internacionalització dels mateixos.

Pendent Informació

Programa INNOGLOBAL

Descripció

La convocatòria INNOGLOBAL pretén fomentar la cooperació internacional en R+D, mitjançant l'execució de projectes d'R+D en cooperació amb empreses i entitats d'altres països, amb resultats orientats al mercat, que mobilitzin la inversió privada, generin ocupació i millorin la balança tecnològica del país, inclosos els relatius a la participació d'empreses en organismes internacionals d'Investigació i grans instal·lacions científiques en què Espanya contribueix.

Pendent Informació

PROGRAMA ESTRATÈGIC DE CONSORCIS DE RECERCA EMPRESARIAL NACIONAL - CDTI CIEN

Descripció

El Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CIEN) finança grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d'una investigació planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Persegueix a més fomentar la cooperació publicoprivada en l'àmbit de la R+D pel que requereix la subcontractació rellevant d'activitats a organismes d'investigació.

Les activitats de recerca industrial i de desenvolupament experimental són les definides en la normativa europea sobre ajudes d'estat.

Obert Informació

Subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials

Descripció

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

 

Tancat Informació

Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular

Descripció

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

Tancat Informació

Industria conectada 4.0

Descripció

Concessió, en règim de concurrència competitiva, de préstecs per a projectes d'investigació i desenvolupament, així com projectes d'innovació en matèria d'organització i processos de petites i mitjanes empreses, emmarcats en les Àrees Estratègiques de la Indústria Connectada 4.0 en empreses industrials manufactureres.

Obert Informació

CUPONS A LA INNOVACIÓ

Descripció

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Condicions segons convocatòria 2017.

Obert Informació

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial (ICF indústria).

Descripció

Préstecs amb Euribor 12M +2% o 2,95%, amb un ajut de mínimis en forma de bonificació de fins el 2% dels interessos, per operacions de crèdit destinades al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial.

Obert Informació

START-UP CAPITAL

Descripció

Ajut dirigit a start-ups en fase inicial que necessiten impuls a l'hora d'accedir a les primeres rondes de finançament privat.

Tancat Informació

CDTI INNVOLUCRA

Descripció

Ajuts per a la Preparació de propostes per Accions d'Horizonte 2020.

Obert Informació

ERA-NET

Descripció

Les ERA-NETs són xarxes europees d'agències públiques dedicades al finançament de la R+D+i d'àmbit nacional/regional, que compten amb el recolzament de la Comissió Europea i l'objectiu de les quals és afavorir la coordinació dels programes d'investigació i desenvolupament dels estats europeus i mobilitzar recursos, per afrontar conjuntament els reptes tecnològics estratègics de manera més focalitzada, coherent i efectiva.

Obert Informació

FAST TRACK TO INNOVATION

Descripció

Ajuts per al desenvolupament de projectes d'innovació tecnològica propers al mercat.

Ajut NO REEMBORSABLE de fins al 70% de les despeses elegibles per a empreses amb ànim de lucre i 100% de les despeses elegibles per a entitats ssense ànim de lucre.

Obert Informació

AJUTS INNOTEC

Descripció

L'objectiu d'aquesta convocatòria és Incentivar la col·laboració entre els proveïdors de tecnologia diferencial i la pime catalana en projectes de R+D i d'innovació per tal de transferir coneixement i tecnologia cap a l'empresa.

Els ajuts INNOTEC financien des d'un 35 fins a un 70% de projectes d'innovació i R+D d'entre 25.000 i 150.000 euros desenvolupats per pimes i microempreses establertes a Catalunya. Aquests projectes es duran a terme amb agents de tecnologia homologats.

Tancat Informació

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor navegación. Si continúas, consideramos que aceptas su uso. Para más información consulta nuestra Política de Privacidad.