DESCARGAR
PATENT BOX

Descripció

Minoració en un 60% de la Base Imposable de les rendes procedents de la cessió o transmissió de patents i/o determinats intangibles; dret d'ús o d'explotació de patents, dibuixos, models i altres intangibles.

Organisme

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Beneficiari

Societats subjectes a l'Impost sobre Societats que tinguin Actius Intangibles resultat de projectes de Recerca i Desenvolupament i/o Innovació Tecnològica.

Objectius de l'ajut

Reducció d'ingressos procedents de la cessió de determinats actius intangibles:

- Les rendes netes per la cessió de patents, dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments secrets, de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques s'integraran en la base imposable en un 60% de la seva import.

Requisits:

- Que l'entitat que cedeixi els actius intangibles sigui la creadora dels mateixos (almenys en un 25%) .

- Que l'entitat que rep els drets d'ús o d'explotació no utilitzi els actius per proporcionar béns o serveis a l'entitat que cedeix, que generin despeses fiscalment deduïbles (a l'entitat que cedeix) quan estiguin vinculades.

- Que l'entitat que cedeix no resideixi en un paradís fiscal.

- Quan en el contracte de cessió s’incloguin prestacions de serveis addicionals, aquestes han d'estar diferenciades.

- Que l'entitat disposi dels registres comptables necessaris per poder determinar els ingressos i les despeses, directes i indirectes, corresponents als actius cedits.

No apliquen:

Drets d'ús o d'explotació de marques, obres literàries, artístiques o científiques, incloses pel·lícules, de drets personals susceptibles de cessió com a drets d'imatge, de programes informàtics, equips industrials, comercials o científics, ni res diferent del que s'ha esmentat en el primer punt.

Tipologia de despeses

Es tindrà en compte com a aportació sobre el qual aplicar la reducció d'ingressos la renda neta generada a partir de la cessió de l'actiu intangible.

Grau d'innovació (R+D+i)

R+D+i.

Percentatge de la deducció

Reducció del 60% de la base imposable de l'IS de les rendes procedent de la cessió o transmissió del dret d'explotació d'actius intangibles generats per l'empresa en un mínim del 25%.

Límit de la deducció

A partir de la nova Llei d'Emprenedors 14/2013 del 27 de Setembre s'elimina el límit màxim d'aplicació de l'incentiu.

Data inici i durada del projecte

Els projectes duraran el mateix temps que la vigència del contracte de cessió de l'actiu intangible.

Plaç de generació de la deducció

Data de presentació de la declaració anual de l'Impost sobre Societats.

Plaç d'aplicació de la deducció

Termini de presentació de sol·licituds:
Data de presentació de la declaració anual de l'Impost sobre Societats.