DESCARGAR
DEDUCCIONS FISCALS - MEDI AMBIENT

Descripció

Deduccions de l'impost de societats per a l'execució d'activitats de projectes que tenen com a objectiu millores mediambientals.

NOVETATS NOVA LLEI 27/2014 DE L'IMPOST DE SOCIETATS

(aplicables a partir de l'exercici fiscal 2015)

Si bé és cert que la reforma de l'Impost de Societats va derogar aquest incentiu a partir de 2015, és possible la recuperació de les inversions realitzades al 2014 i anys anteriors, derivades de les deduccions per aquest concepte.

Organisme

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Agencia Tributaria y Organismos propios de la comunidad.

Beneficiari

Societats subjectes a l'impost sobre societats que hagin dut a terme inversions realitzades en béns de l'actiu material, que es consideri destinada a la protecció del medi ambient i que suposin una millora sobre el propi cumpliment de la normativa.

Objectius de l'ajut

Les inversions han de tenir almenys una de les següents finalitats:
a. Evitar o reduir la contaminació atmosfèrica o acústica procedent d'alguna instal·lació industrial.
b. Evitar o reduir la càrrega contaminant abocada a les aigües superficials, subterrànies o marines.
c. Afavorir la reducció, recuperació o tractament mediambiental correcte dels residus industrials.

Tipologia de despeses

No aplica

Grau d'innovació (R+D+i)

Medi Ambient.

Percentatge de la deducció

         

ANY PERCENTATGE
2007 8%
2008 6%
2009 4%
2010-2011 2%
2012-2014 8%
 

Límit de la deducció

No aplica

Data inici i durada del projecte

Desapareix la deducció per inversions mediambientals, tot i així encara es poden aplicar deduccions sobre les inversions realitzades en el període 2007-2014.

Plaç de generació de la deducció

Data de presentació de la declaració anual de l'Impost sobre Societats.

Plaç d'aplicació de la deducció

Certificat de convalidació d'inversions:
En el cas que les inversions realitzades tinguin com a objectiu el que queda definit en els punts detallats a "objecte de la subvenció", l'Administració ambiental competent ha d'emetre, per a cada cas concret, un document que certifiqui que:
- Les inversions realitzades per l'empresa responen a alguna de les finalitats de protecció del medi ambient esmentades.
- Les inversions realitzades per l'empresa, ho han estat en execució d'un pla, programa, conveni o acord amb aquesta administració.
- Les inversions realitzades permeten aconseguir els objectius de protecció previstos en el pla o programa acordat.

Així mateix, és convenient sol·licitar l'emissió del certificat una vegada les inversions estan finalitzades i funcionant. Aquest certificat s'ha de presentar a l'Administració Tributària, i és indispensable per poder aplicar la deducció d'una manera definitiva.