DESCARREGAR
ENISA - EMPRENEDORS

Descripció

Préstec participatiu no convertibles i sense garanties per a PIMES de nova constitució liderades per emprenedors. El préstec ENISA no podrà superar en cap cas els fons propis de l'empresa.

Organisme

ENISA

Beneficiari

Empreses espanyoles - amb els comptes depositats al Registre Mercantil - considerades PIMES (màxim 24 mesos de vida), que hagin realitzat aportacions mínimes de socis via capital / fons propis en almenys la mateixa quantia del préstec sol·licitat a ENISA i amb un projecte empresarial amb viabilitat tècnica i econòmica.

Objectius de l'ajut

Dotar dels recursos financers necessaris a PIMES de recent constitució, creades per emprenedors, per què puguin abordar les inversions que necessita el projecte en la seva fase inicial. El seu model de negoci ha de ser innovador / nou amb clars avantatges competitius.

Despeses elegibles

Adquisició d'actius fixos i circulant necessari per al desenvolupament de l'activitat.

Grau d'innovació (R+D+i)

IT

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

Pressupost mínim del projecte de 50.000 € i màxim de 600.000 €.

Condicions de l'ajut

Prèstec participatiu no convertible
 • Import del préstec:
  • Mínim: 25.000 €
  • Màxim: 300.000 €

Límits de finançament ENISA

 • Límit global. El límit màxim per client no superarà 1.500.000 €.
 • Límit relatiu. La relació entre el finançament d'ENISA, els fons propis i l'estructura financera de l'empresa, no ha de superar els següents límits mínims:
Import de finançament % màxim préstec/Fons propis % màxim préstec/Total passiu
hasta 300.000 100% 50%
300.001 - 500.000  80% 40%
500.001 - 700.000 60% 30%
700.001 - 900.000 40% 25%
900.001 - 1.200.000 30% 20%
1.200.001 - 1.500.000 25% 15%
 • El tipus d'interès s'aplica en dos trams:
  • Primer tram: interès fix (Euríbor + 3.25 de diferencial).
  • Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l'empresa serà de A: 3%, B: 5,5% i C: 8% màxim addicional.
 • Venciment: Màxim 7 anys, inclòs el període de carència.
 • Carència: Màxim 5 any.
 • Comissió amortització anticipada: equivalent a l'import que la quantitat amortitzada anticipadament hagués meritat en concepte de segon tram d'interessos si s'hagués amortitzat en els termes previstos inicialment.
 • Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: equivalent a l'import que el saldo per principal viu del préstec, en el moment de venciment anticipat, hagués meritat en concepte de segon tram d'interessos si el préstec s'hagués amortitzat en els termes previstos inicialment.
 • Amortització mensual d'interessos i principal.
 • Sense garanties.

NO ESTAR ENMARCAT DINS DEL SECTOR IMMOBILIARI O FINANCER.

Data inici i durada del projecte

La data d'inici del projecte ha de ser posterior a l'execució de la sol·licitud, la durada ideal del projecte és d'1-2 any/s.

Fi de presentació de sol·licituds

Sol·licitud oberta tot l'any o fins esgotament de la totalitat dels fons dedicats al present ajut.

Dotació pressupostària total de l'ajut

113M € per a les línies de finançament ENISA (2016).

Enllaç web

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores

Informació addicional

La tramitació de la sol·licitud es farà telemàticamente a través del Portal del Cliente de ENISA.
 
Condicions per accedir al préstec

Si els socis del projecte estan inscrits en les llistes de l’ASNEF (Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit), aquest projecte serà automàticament qualificat com a NO elegible.