DESCARREGAR
CDTI NEOTEC

Descripció

Finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials que requereixin l'úso de tecnologies i coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Organisme

CDTI

Beneficiari

El beneficiari ha de complir els següents requisits:

Es considerarà empresa innovadora a tota empresa que compleixi almenys un dels següents requisits:

a) Que pugui demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l'estat de la tècnica en el seu sector i que portin implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.

b) Que tingui uns costos d'investigació i desenvolupament que representin un mínim del 10% del total dels seus costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajut. Si es tracta d'una empresa nova sense historial financer, aquesta condició s'ha de complir en l'exercici fiscal en curs.

No podran adquirir la condició de beneficiari les empreses que hagin resultat beneficiàries, amb caràcter previ a la present convocatòria, de les ajudes NEOTEC del CDTI.

Objectius de l'ajut

Les ajudes finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.

La tecnologia i la innovació seran factors competitius que contribueixin a la diferenciació de l'empresa i que serveixin de base a l'estratègia i al pla de negoci a llarg termini, amb el manteniment de línies de R+D pròpies.

Els ajuts es poden destinar a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. No obstant això, no podran optar a aquests ajuts aquells projectes empresarials que no incloguin el desenvolupament de tecnologia pròpia, ni tan sols quan el seu model de negoci es basi primordialment en serveis a tercers.

Despeses elegibles

Es consideren despeses subvencionables, sempre que estiguin inclosos al pla d'empresa i siguin necessaris pel desenvolupament del mateix, les despeses derivades de la posada en marxa d'un nou porjecte empresarial d'empreses innovadores durant  2019 i 2020. Es podran finançar les següents despeses: a) Inversions en equips, b) Despeses de personal, c) Materials, d) Col·laboracions externes / assessoria. En aquestes despeses es podrà incloure el cost derivat de l'informe d'avaluació de l'expert o la certificació de l'auditor extern, acreditatius del caràcter d'empresa innovadora, e) Altres costos: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l'informe d'auditor. Aquests darrers tindran un límit màxim de 2.000 euros per beneficiari i anualitat.

Grau d'innovació (R+D+i)

R+D

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

Pressupost mínim de 175.000,00€.

Condicions de l'ajut

Els ajuts d'aquesta convocatòria consistiran en subvencions. La subvenció finançarà fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.

El beneficiari podrà sol·licitar el pagament anticipat del 60% de la subvenció concedida per a cada anualitat amb anterioritat a la realització de la mateixa. El beneficiari no ha de constituir cap garantia.

Els beneficiaris hauran de complir així mateix els següents requisits:
a) hauran de ser petites empreses.
b) no hauran d'estar cotitzades.
c) han d'estar constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud d'ajuda, a comptar de la data d'atorgament de l'escriptura de constitució de l'empresa.
d) no han d'haver distribuït beneficis.
e) no han d'haver sorgit d'una operació societària.
f) han de tenir un capital social mínim, o capital social més prima d'emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament mitjançant aportacions dineràries abans de la presentació de la sol·licitud.

Data inici i durada del projecte

Projectes plurianuals amb una durada d'1 o 2 anys naturals, de forma que hauran de finalitzar el 31 de desembre del 2019 o bé el 31 de desembre del 2020, respectivament.

 

Fi de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 2 d'octubre del 2018, a les 12.00h.

Dotació pressupostària total de l'ajut

El pressupost màxim d'aquesta convocatòria és de 20.000.000 euros i es finançarà amb càrrec als fons propis del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial.

Enllaç web

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=879&MN=3&r=1616*909

Informació addicional

Procediment d'avaluació

L'avaluació de les sol·licituds presentades es realitzarà en una fase.

Documentació que cal aportar:

Les sol·licituds seran avaluades per la comissió d'avaluació, amb els següents criteris:

Criteris

Puntuació

Llindas

a. Capacitat d'explotar una necessitat del mercat. Es valora especialment la forma d'obtenir ingressos, l'estratègia comercial, la competència i les fortaleses i debilitats.

0-20

10

b. Capacitat tecnologia de l'empresa. Es valorarà la tecnologia utilitzada, les barreres tecnològiques (del producte / servei, producció / fabricació), l'element diferenciador i la possible protecció de la tecnologia utilitzada.

0-35

18

c. Capacitat de gestió de l'equip involucrat en el desenvolupament empresarial.

0-30

15

d. Capacitat financera de l'empresa. Es valoraran la coherència dels plans d'inversió, les seves necessitats financeres i la seva estructura de finançament.

0-15

7

 

Perquè una sol·licitud pugui ser proposada per a finançament haurà d'aconseguir una puntuació igual o superior al llindar en cada un dels criteris, segons la taula anterior.