DESCARREGAR
AJUTS INNOTEC

Descripció

L'objectiu d'aquesta convocatòria és Incentivar la col·laboració entre els proveïdors de tecnologia diferencial i la pime catalana en projectes de R+D i d'innovació per tal de transferir coneixement i tecnologia cap a l'empresa.

Els ajuts INNOTEC financien des d'un 35 fins a un 70% de projectes d'innovació i R+D d'entre 25.000 i 150.000 euros desenvolupats per pimes i microempreses establertes a Catalunya. Aquests projectes es duran a terme amb agents de tecnologia homologats.

Organisme

ACCIÓ

Beneficiari

Poden sol·licitar els ajuts INNOTEC les pimes i microempreses establertes a Catalunya amb, com a mínim, un any de vida (que en l'anterior any tancat hagi tingut una facturació de com a mínim el doble del pressupost subvencionable del projecte).

En el cas de projectes col·laboratius de R+D, també ho podran ser els 52 Desenvolupadors TECNIO públics (Grups d'Investigació Universitaris, del CSIC o centres CERCA, amb segell TECNIO).

Llistat dels 52 desenvolupadors públics consultable a: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/tecnio/.

Objectius de l'ajut

Els ajuts INNOTEC es dirigeixen a tres tipus de projectes:

1) R+D Individuales: Projectes de R+D de pimes i microempreses que subcontractin com a mínim el 25% a un desenvolupador tecnològic homologat.

2) R+D Col·laboratius: Projectes de R+D en els que participin al menys una pime o microempresa i al menys un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO; on cap de les entidats participi amb més d'un 70% de la despesa subvencionable.

3) Innovació en procés individual: Projectes impulsats ​​per pimes o microempreses que subcontractin com a mínim el 25% a un desenvolupador tecnològic homologat o un assessor acreditt per ACCIÓ en Industria 4.0.

 

Criteris de valoració: (Base 9)

En projectes RD:

Excel·lència del projecte: Qualitat científica i tecnològica del projecte de RD (valor 50).

Impacte del projecte (valor 30).

Implementació del projecte (valor 20).

En projectes d'Innovació en procés:

Grau d'innovació (valor 40).

Impacte del projecte (valor 30).

Implementació del projecte (valor 30).

 

Només seran subvencionables els projectes que obtinguin al menos la mitad de la puntuación máxima para cada criterio.

Despeses elegibles

Les despeses subvencionables amb els ajuts INNOTEC són les següents:

PERSONAL:

- Investigadors, tècnics i personal auxiliar.

- Personal involucrat al projecte.

COL·LABORACIONS EXTERNES:

- Agents tecnològics homologats.

- Altres despeses de consultoria i assessorament.

AMORTITZACIÓ D'EQUIPAMENT I INSTRUMENTAL PER AL PROJECTE.

ADQUISICIÓ DE PATENTS O DE LLICÈNCIES DE PATENTS.

Grau d'innovació (R+D+i)

R+D+i

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

Pressupost disponible: 1.390.000€ dels quals 1.000.000€ són per projectes RD (aquest import inclou 150.000€ per projectes d'economia circular) i 390.000€ per projectes d'innovació en procés individual.

Despesa subvencionable acceptada d'entre 25.000 i 150.000€, que no pot suposar, per la PIME sol·licitant, més d'un 50% de la darrera facturació.

Condicions de l'ajut

Intensitat de l'ajut:

- Innovació: 50% de la despesa subvencionable.

- Investigació Industrial: 70% per a Petita i 60% per a Mitjana Empresa.

- Desenvolupament experimental: 45% Petita -35% Mitjana.

- En projectes col·laboratius, per a Desenvolupadors públics TECNIO fins a 100% (despeses subvencionables corresponents Activitat no Econòmica).

Data inici i durada del projecte

La seva durada màxima és de dos anys a partir de la data de sol·licitud.

Fi de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 9 d'agost de 2018.

Dotació pressupostària total de l'ajut

Pressupost disponible: 1.390.000€ dels quals 1.000.000€ són per projectes RD (aquest import inclou 150.000€ per projectes d'economia circular) i 390.000€ per projectes d'innovació en procés individual.

Enllaç web

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/innotec/

Informació addicional