DESCARREGAR
LÍNIA DE PRÉSTECS EN CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES D’INVERSIÓ I DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL (ICF INDÚSTRIA).

Descripció

Préstecs amb Euribor 12M +2% o 2,95%, amb un ajut de mínimis en forma de bonificació de fins el 2% dels interessos, per operacions de crèdit destinades al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial.

Organisme

ICF: Institut Català de Finances

Beneficiari

Els beneficiaris d’aquest ajut són les empreses industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya, o bé les empreses industrials i de serveis relacionats de nova implantació.

Objectius de l'ajut

Finançament de projectes duts a terme per empreses amb capacitat d'arrossegament per tal d'induir la creació d'ocupació i les inversions al llarg de tota la cadena de valor. Així mateix, també es pretén donar cobertura a projectes desenvolupats per pimes amb un volum més petit, però que tinguin un efecte significatiu sobre la reactivació de l'activitat industrial i la creació d'ocupació, ja sigui en l'àmbit sectorial o territorial.

Despeses elegibles

Despeses subvencionables:

Grau d'innovació (R+D+i)

Inversió

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

El pressupost mínim del projecte ha de ser de 5 milions d’euros en el cas de grans empreses, i d’1,5 milions d’euros en el cas de les pimes.

Condicions de l'ajut

Data inici i durada del projecte

El termini d'execució de les actuacions subvencionables és des de l'1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018.

Fi de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i restarà obert fins al 30 de juny de 2018 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Dotació pressupostària total de l'ajut

L'import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 100.000.000 d'euros anuals.

Enllaç web

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestecs-per-al-financament-de-projectes-dinversio-i-desenvolupament-industrial-ICF-industri...

Informació addicional

Seran elegibles els projectes d’inversió i desenvolupament industrial que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:

  1. L’increment o el manteniment de la capacitat productiva.

  2. La creació o el manteniment de l’ocupació.

  3. La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors.

  4. L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat.

Els valors de l'índex de referència de l'Euríbor a 12 mesos inferiors a zero no es tindran en compte per calcular els interessos i no es deduïran del diferencial pactat. En aquests casos, l'interès aplicable a l'operació coincidirà amb el valor del diferencial acordat per a cada operació.