DESCARREGAR
INDUSTRIA CONECTADA 4.0

Descripció

Concessió, en règim de concurrència competitiva, de préstecs per a projectes d'investigació i desenvolupament, així com projectes d'innovació en matèria d'organització i processos de petites i mitjanes empreses, emmarcats en les Àrees Estratègiques de la Indústria Connectada 4.0 en empreses industrials manufactureres.

Organisme

MINCOTUR

Beneficiari

Societats que no formin part del sector públic, que desenvolupin una activitat industrial productiva. Dins de les esmentades societats, es diferenciaran les petites i mitjanes empreses.

S'entendrà que el sol·licitant desenvolupa una activitat industrial productiva si el seu objecte social es refereix a activitats enquadrades en la Secció C-Divisions 10-32 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), i ha desenvolupat aquestes activitats com a mínim durant un període de tres anys.

Objectius de l'ajut

Podran ser objecte d'ajuda els projectes de recerca industrial i els projectes de desenvolupament experimental, així com els projectes d'innovació en matèria d'organització i els projectes d'innovació en matèria de processos, segons es defineixen a continuació:

 1. Projectes de recerca industrial. Recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals és l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguin resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o contribuir a millorar considerablement els productes, processos o serveis existents. Inclou la creació de components de sistemes complexos que siguin necessaris per a investigació industrial, especialment la validació de tecnologia genèrica, excepte els prototips.
 2. Projectes de desenvolupament experimental. L'adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Podrà incloure, per exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos i serveis. Entre les activitats podrà figurar l'elaboració de projectes, dissenys, plans i altres tipus de documentació sempre que no vagi destinada a usos comercials. El desenvolupament de prototips i projectes pilot que puguin destinar-se a usos comercials també estarà inclòs si el prototip és necessàriament el producte comercial final i resulta massa costós produir-ho per utilitzar-lo només a efectes de demostració i validació. En cas de posterior ús comercial de projectes de demostració o projectes pilot, tot ingrés derivat de tal ús ha de deduir-se dels costos finançables. Són també finançables la producció i assaig experimentals de productes, processos i serveis, sempre que no puguin utilitzar-se o transformar-se per al seu ús en aplicacions industrials o per a fins comercials.
 3. Projectes d'innovació en matèria d'organització. L'aplicació d'un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l'organització del centre de treball o les relacions exteriors; no s'inclouen els canvis basats en mètodes organitzatius ja empleats a l'empresa, els canvis en l'estratègia de gestió, les fusions i adquisicions, l'abandonament d'un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la producció personalitzada, l'adaptació als usos locals, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.
 4. Projectes d'innovació en matèria de processos. L'aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (inclosos canvis significatius quant a tècniques, equips o programes informàtics); no s'inclouen els canvis o millores d'importància menor, els augments de les capacitats de producció o servei mitjançant la introducció de sistemes de fabricació o logística molt similars als ja utilitzats, l'abandonament d'un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la producció personalitzada, l'adaptació als usos locals, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.

Despeses elegibles

Es podran subvencionar els costos següents per als projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental i d'innovació en matèria de organització i processos:

 1. Costos de personal.
 2. Costos d'instrumental i material inventariable, en la mesura i durant el període en què s'utilitzi per al projecte.
 3. Costos d'investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
 4. Despeses generals directament derivades del projecte.
 5. Altres despeses d'explotació addicionals, inclosos costos de material, subministraments i productes similars que es derivin directament de l'activitat del projecte.

Grau d'innovació (R+D+i)

R+D+i

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

El pressupost finançable mínim es regula en la corresponent convocatòria.

Condicions de l'ajut

Els ajuts al finançament de projectes objecte d'aquesta Ordre poden concedir-se en la modalitat de préstecs.

Fins a una intensitat màxima d'ajuda del 80 per cent dels costos subvencionables. Podrà afegir-se una bonificació de 15 punts percentuals en el cas de la investigació industrial, si els resultats del projecte es difonen àmpliament per mitjà de conferències tècniques i científiques o s'editen en publicacions científiques o tècniques o bases de lliure accés (bases públicament accessibles de dades brutes de recerca), o per mitjà de programes informàtics gratuïts o de font oberta.

En qualsevol cas, els límits màxims aplicables a la quantia dels préstecs concedits seran els següents:

 1. Per als projectes de recerca industrial, 10.000.000 euros per empresa i projecte.
 2. Per als projectes de desenvolupament experimental, 7.500.000 euros per empresa i projecte.
 3. Per als projectes d'innovació en matèria d'organització i processos, 5.000.000, euros per empresa i projecte.
 4. Per empresa, 10.000.000 euros pel total dels projectes en què resulti beneficiària en la mateixa convocatòria, respectant els límits anteriors.

Les característiques dels ajuts en forma de préstec seran les següents:

 1. Import màxim del préstec, el 80 per cent del cost finançable dels projectes.
 2. Termini màxim d'amortització de deu anys incloent un període de carència de tres anys.
 3. El tipus d'interès es determinarà en la convocatòria, sent en qualsevol cas igual o superior al tipus d'interès Euribor a un any.

S'exigirà, sempre abans de la resolució definitiva de concessió del préstec, la presentació de resguard de constitució de garantia davant la Caixa General de Dipòsits en la modalitat d'aval, per un import, el 20 per cent del préstec proposat.

La intensitat bruta màxima dels ajuts serà la recollida en el Reglament general d'exempció per categories.

Data inici i durada del projecte

Els ajuts es destinaran a finançar inversions i despeses que es realitzin des el dia següent a la data de presentació de la sol·licitud fins a un termini màxim de divuit mesos comptats des de la data de resolució de la concessió, llevat que la convocatòria estableixi un altre termini.

Fi de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 5 d'abril al 8 de maig del 2019, ambdòs inclosos.

Dotació pressupostària total de l'ajut

El finançament que es concedeix a conseqüència de les sol·licituds presentades d'acord amb la convocatòria, tindrà una quantia total màxima de 97.524.450 €.

Enllaç web

http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx

Informació addicional