DESCARREGAR
SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE FOMENT DE L'ECONOMIA CIRCULAR

Descripció

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

Organisme

ARC: Agència de Residus de Catalunya

Beneficiari

Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les empreses o agrupacions d'empreses que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya i les associacions d'empreses que tinguin l'establiment operatiu a Catalunya.

Serà l'empresa, associació d'empreses o agrupació d'empreses beneficiària la responsable de justificar els treballs i la que porti a terme l'activitat objecte de la subvenció.

El sol·licitant promotor del projecte ha de ser l'empresa que implanti o pugui implantar el projecte; és a dir, l'empresa que fabriqui el producte o que executi el servei objete del projecte. No s'acceptaran projectes liderats per consultories, enginyeries o centres tecnològics, si bé aquest tipus d'entitats poden ser socis beneficiaris sempre que realitzin alguna de les actuacions subvencionables. En cas de sol·licituds presentades per agrupacions d'empreses, la contribució del soci promotor al projecte ha de ser igual o superior a les contribucions individuals dels altres socis.

Objectius de l'ajut

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui una prevenció de residus al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l'etapa de fabricació, els quals són objecte de l'Ordre de subvenció per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, models de negoci que ofereixen serveis enlloc de productes, etc.
 2. Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
 3. Reutilització de productes.
 4. Serveis de retorn de productes emprats ​​impulsats ​​pel distribuidor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilizar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
 5. Remanufactura.
 6. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua.
 7. Noves aplicacions de materials reciclats
 8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s'estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o qualitat de les operacions existents de valorització de residus de tercers.
 9. Mineria d'abocadors per a la recuperació de materials.
 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l'etapa de fabricació, els quals són objecte de l'Ordre de subvenció per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus industrials. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, models de negoci que ofereixen serveis enlloc de productes, etc.
 2. Reutilització de productes.
 3. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
 4. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua.
 5. Remanufactura.
 6. Noves aplicacions de materials reciclats.
 7. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s'estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d'operacions existents de valorització de residus de tercers.
 8. Mineria d'abocadors per a la recuperació de materials.

Despeses elegibles

En concret, és consideren despeses i inversions subvencionables:

 1. Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l'ús.
 2. El lloguer d'equips.
 3. La compra d'equips, només en el cas de projectes de classe A.
 4. Els costos de consumibles i materials.
 5. El personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.
 6. Les activitats de consultoria i/o enginyeria necessaris per a l'execució del projecte.
 7. L'elaboració de l'informe de resultats de viabilitat tecnicoeconòmica ambiental.
 8. Despeses indirectes. Podran ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

  No es consideraran subvencionables els següents conceptes:
  1) Les modificacions periòdiques i normals de productes o serveis que no suposin una millora de la qualitat ambiental.
  2) L'IVA i altres impostos indirectes.
  3) Les matèires primeres emprades per a la fabricació en sèrie de productes.
  4) Les despeses financeres.

Grau d'innovació (R+D+i)

R+D+i

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar complert l'objecte i la finalitat de la subvenció és del 50% de les despeses subvencionables incloses en el projecte presentat. En el cas de projectes presentats per agrupacions d'empreses, addicionalment, cal que cadascuna de les entitats beneficiàries hagi complert el 50% de les seves despeses subvencionables sol·licitades. L'incompliment de la despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

Condicions de l'ajut

L'import de l'ajut serà d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a PIMES, o del 50% si el beneficiari no és una PIME, amb un màxim de 30.000 euros per projecte.

Data inici i durada del projecte

El termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos comptadors des de la data de la resolució d'atorgament de la subvenció.

Fi de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds acaba el 16 de juny del 2018.

Dotació pressupostària total de l'ajut

La dotació màxima estimada que preveu aquesta convocatòria és d'un milió d'euros (1.000.000,00), que s'aplicarà a la partida pressupostària corresponent al fons de gestió de residus.

Enllaç web

http://residus.gencat.cat/es/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajuts-per-a-projectes-de-foment-de-leconomia-circular-955-2018?moda=1

Informació addicional

Projectes subjectes a mínimis.
No es pot presentar més d'una sol·licitud per projecte.