DESCARREGAR
AJUTS AL DESENVOLUPAMENT CLOUD RED.ES

Descripció

Els ajuts del programa de foment de l'oferta de solucions de computació en el núvol per a pimes són ajudes financeres per a subvencionar projectes de desenvolupament o migració de programari, que cobriran un import de entre 12.500 € i 60.000 € per beneficiari, corresponent a un percentatge, d'entre el 50% i el 80%, del pressupost subvencionable sol·licitat.

Condicions segons convocatòria 2016.

Organisme

MINECO

Beneficiari

Requisits per a resultar beneficiari de l'ajut:

Objectius de l'ajut

La finalitat del "Programa de foment de l'oferta de solucions de computació en el núvol" és oferir a les pimes que exerceixin la seva activitat dins del sector TIC, ajudes per a la migració o desenvolupament de noves solucions en mode Software as a Service (SaaS).

Tipus de projectes subvencionables:

Despeses elegibles

 
Conceptes subvencionables Import màxim  % Màxim Subvencionable 

Despeses de personal

45.000€

Fins el 75%

Despeses de subcontractació de serveis tecnològics

45.000€

Fins el 75%

Avaluació tecnològica per terceres parts independents de la solució Software as a Service per a pimes

6.000€

Fins el 10%

 

 

Lo seran subvencionables les despeses de formació o capacitació, despeses corrents, adquisició d'infraestructures maquinari i programari, mobiliari, consumibles, despeses recurrents, despeses d'obres, despeses de personal no vinculat al projecte, i en general, qualsevol altra despesa no inclòs expressament en la relació de conceptes subvencionables establerta a la base sisena.

Grau d'innovació (R+D+i)

IT

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

La sol·licitud haurà d'incloure el percentatge de finançament del pressupost subvencionable que assumeix el sol·licitant, indicant un percentatge sense decimals comprès entre el 20% i el 50%. Aquest import del pressupost subvencionable no podrà ser inferior a 25.000 €, i l'import de l'ajut no pot ser superior a 60.000 €, per sol·licitant.

Condicions de l'ajut

Requisits que han de complir els projectes presentats

Data inici i durada del projecte

Fi de presentació de sol·licituds

Des del dia 11 al 25 gener 2016.

Dotació pressupostària total de l'ajut

La dotació pressupostària per a les ajudes que es concedeixin serà de 25.000.000 €. Per a la CCAA de Catalunya s'ha assignat un pressupost de 1.454.418,60 €.

Enllaç web

http://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action?idLicitacion=3050&visualizar=0

Informació addicional

Quines condicions han de reunir les despeses de personal?

Es podrà imputar hores-home efectivament treballades i directament vinculades a la realització dels treballs de migració o desenvolupament de noves solucions Software as a Service per a pimes del projecte subvencionable.

Només s'admetran despeses de treballadors amb contracte laboral amb la pime beneficiària, que cobrin per nòmina. No s'admetran despeses d'autònoms, ni personal autònom econòmicament dependent, ni de socis.

Per calcular el cost hora de cada treballador, es tindrà en compte el producte del cost-hora, pel temps en hores dedicat directament al projecte.

El cost-hora màxim permès és de 50 euros.

Tot el personal que imputi despeses en aquest concepte ha d'estar directament vinculat a l'execució de tasques associades al projecte subvencionable de migració o desenvolupament de noves solucions Software as a Service per a pimes i s'ha d'incloure en algun d'aquests rols:

Quines condicions han de reunir les despeses de subcontractació de serveis tecnològics?

Han de ser despeses de subcontractació de serveis tecnològics directament vinculats al projecte subvencionable i imprescindibles per al seu desenvolupament.

Inclou treballs de consultoria, estudis, qualificació de seguretat de la solució Software as a Service resultat del projecte subvencionable i qualsevol altra activitat que hagi de ser subcontractada a tercers i que sigui imprescindible al desenvolupament del projecte subvencionable i estigui vinculada.

Quines condicions han de reunir les despeses de contractació de serveis d'avaluació tecnològica?

Han de ser despeses de contractació de serveis d'avaluació tecnològica, prestats per terceres parts independents de l'empresa beneficiària, de la solució Software as a Service per pimes que s'obtingui com a resultat del projecte subvencionable. L'entitat contractada per realitzar l'avaluació no podrà haver estat subcontractada per a la prestació de serveis tecnològics.

Aquest concepte subvencionable haurà de ser inclòs obligatòriament en tots els projectes que optin a l'ajut.

L'objectiu del servei d'avaluació tecnològica de la solució resultat del projecte subvencionable, és la comprovació que és susceptible de comercialització, verificant la seva adequació a les característiques d'una solució Software as a Service així com a les funcionalitats descrites en la proposta de projecte que es presenti amb la sol·licitud. El resultat del servei d'avaluació tecnològica subvencionable s'ha de plasmar en els següents documents de lliurament obligatori: