DESCARREGAR
PROGRAMA D'AJUTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA IDAE

Descripció

L'objecte d'aquest programa d'ajudes eficiència energètica IDAE és incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final.

Les actuacions hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica respecte a la seva situació de partida i complir amb les condicions establertes per les presents bases.

Les actuacions d'estalvi i eficiència energètica han enquadrar en una o diverses de les següents tipologies:

1) Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.
2) Implantació de sistemes de gestió energètica.

Organisme

IDAE

Beneficiari

1. Podran ser beneficiaris d'aquest Programa d'ajuts:
a) Les empreses que tinguin la consideració de pime o de gran empresa del sector industrial, el CNAE de 2009 es trobi dins dels següents:
07. Extracció de minerals metàl·lics
08. Altres indústries extractives
09. Activitats de suport a la indústria extractiva
10. Indústria de l'alimentació.
11. Fabricació de begudes.
12. Indústria del tabac.
13. Indústria tèxtil.
14. Confecció de peces de vestir.
15. Indústria del cuir i del calçat.
16. Indústria de la fusta i suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria.
17. Indústria del paper.
18. Arts gràfiques i reproducció de suports gravats.
20. Indústria química.
21. Fabricació de productes farmacèutics.
22. Fabricació de productes de cautxú i plàstics.
23. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
24. Metal·lúrgia; fabricació de ferro, acer i ferroaliatges.
25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip.
26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
27. Fabricació de material i equip elèctric.
28. Fabricació de maquinària i equip N.C.O.P.
29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
30. Fabricació d'altres materials de transport.
31. Fabricació de mobles.
32. Altres indústries manufactureres.
33. Reparació i instal·lació de maquinària i equip.

b) Les empreses de serveis energètics

Objectius de l'ajut

Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

L'objectiu d'aquesta mesura és reduir el consum d'energia final a PIME i gran empresa del sector industrial, mitjançant la millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica

L'objectiu d'aquesta mesura és reduir el consum d'energia final a PIME i gran empresa del sector industrial, mitjançant la implementació o millora dels sistemes de gestió energètica.

Despeses elegibles

Per a les tipologies d'actuació definides, les despeses elegibles seran els següents:

 - Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials:
Es consideren actuacions elegibles les de millora de la tecnologia en equips i processos industrials que redueixin el consum d'energia final a les instal·lacions industrials de les agrupacions d'activitat.

- Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica:
Es consideren actuacions elegibles les d'implantació de sistemes de gestió energètica que redueixin el consum d'energia final de les instal·lacions industrials.

Es cosiderarán les següents despeses elegibles:

1. Inversions que siguin necessàries per aconseguir una millora de l'eficiència energètica: adquisició de béns o de serveis per part del beneficiari de l'ajuda. Podrà ser elegible, l'IVA suportat.
No es consideraran, per tant, elegibles els costos propis (personal, funcionament o despeses generals).

2. Inversions que siguin necessàries per assolir els objectius energètics, que poden incloure, entre altres, els següents conceptes: elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions, els costos de direcció facultativa, els costos d'execució de l'obra civil sempre que no superi el 20% de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions, si s'escau; els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries, els costos de transport, els d'assistència tècnica. No s'han d'incloure llicències, taxes, impostos o tributs, ni tampoc l'IVA suportat.

3. No es considerarà elegible cap cost d'execució de l'actuació que hagi estat facturat al beneficiari amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut; però sí els costos corresponents a actuacions preparatòries de l'actuació, que siguin necessaris per presentar la sol·licitud, com poden ser: projecte, memòries tècniques, certificats, etc.

4. No obstant a l'anterior, sí podran acollir-se al Programa els costos corresponents a actuacions preparatòries de l'actuació, que siguin necessaris per a presentar la sol·licitud, com poden ser: projecte, memòries tècniques, certificats, etc., sempre que, en tot cas, aquestes actuacions s'hagin dut a terme amb data posterior a la data d'entrada en vigor de la present convocatòria.

5. No es consideraran elegibles les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents, ni les inversions en noves instal·lacions de producció industrial, llevat que les noves instal·lacions substitueixin a altres existents per al mateix producte i la mateixa capacitat industrial, i en el cas de major capacitat industrial, només serà elegible la part proporcional corresponent a la capacitat industrial de la instal·lació existent substituïda. Tampoc es consideraran elegibles les instal·lacions de cogeneració.

6. En el cas d'empreses que no siguin PIME, no serà elegible l'auditoria energètica que hagi realitzat com a conseqüència de l'obligació imposada.

Grau d'innovació (R+D+i)

R+D+i

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

AMPLIADT AMB 104,4 MILIONS D'EUROS EL PRESSUPOST: EL 40% ANIRÀ A PIMES I LA RESTA A GRANS EMPRESES.
 

Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

- Només es podran incloure en aquest Programa de millora de la tecnologia en equips i processos industrials actuacions la inversió elegible de les quals sigui igual o superior a 75.000 euros.

- S'estableix, un import màxim d'inversió elegible a donar suport al programa per sol·licitud de 6.000.000 d'euros.

Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica.

- Només es podran incloure en aquest Programa d'implantació de sistemes de gestió energètica actuacions la inversió elegible de les quals sigui igual o superior a 30.000 euros.

- S'estableix així mateix, un import màxim d'inversió elegible a donar suport al programa per sol·licitud de 6.000.000 d'euros.

Condicions de l'ajut

1. Els ajuts atorgats a l'empara del Programa, s'instrumentaran sota la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació, amb una quantia màxima del 30% de la inversió elegible corresponent.

2. Els ajuts atorgats seran incompatibles amb qualssevol altres concedides, per a la mateixa finalitat.

3. Els ajuts atorgats en el marc d'aquest Programa, podran ser objecte de cofinançament amb fons FEDER del període 2014-2020.

4. Els ajuts tindran un règim de concurrència simple, i s'atorgaran a les empreses que compleixin amb tots i cadascun dels requisits de les bases, per ordre de prelació corresponent a la data de registre de la sol·licitud i fins a esgotar el pressupost disponible.

Per a les dues tipologies de mesures dels requisits d'eficiència energètica seran els següents:

Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials: La ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.379 euros (inversió elegible) / tep (estalvi energia final).

Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica:
- La ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.501 euros (inversió elegible) / tep (estalvi energia final).
- Complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa als sistemes de gestió energètica o la que en el seu lloc la substitueixi.

Data inici i durada del projecte

Atès el caràcter incentivador de les ajudes, les actuacions objecte d'estes no podran haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut. A aquests efectes s'entén per «inici dels treballs» la data d'inici de les obres de construcció finançades per la inversió o data del primer compromís en ferm per a la comanda d'equips o un altre compromís que faci irreversible la inversió, de les dues dates la més antiga; els treballs preparatoris com l'obtenció de permisos i la realització d'estudis previs de viabilitat no es consideraran l'inici dels treballs

El termini màxim per a la conclusió de les actuacions acollides al Programa serà de (24) vint mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajut.

Fi de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a partir del 1 de julio lde 2017, dia en que finalitza el termini de 1 mes natural des de la data de publicació de la Convocatòria al BOE (01/06/2017) i la conclusió del mateix es produïrà quan passi 1 any natural des de la data de publicació de la convocatòria, sempre i quan no s'hagi esgotat el pressupost disponible.

Dotació pressupostària total de l'ajut

Aquest Programa està dotat inicialment d'un pressupost màxim que ascendeix a la quantitat total de  63.759.000 euros, reservant un 40% (25.503.600 euros) per a PIMEs.

Enllaç web

http://www.idae.es/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-pyme-y-gran

Informació addicional

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/01/pdfs/BOE-B-2017-33674.pdf