DESCARREGAR
TECNOLOGIES HABILITADORES DIGITALS (THD)

Descripció

Concessió d'un ajut, en forma de subvenció, per projectes en l'àmbit de les Tecnologies Habilitadores Digitals.

Organisme

MINCOTUR

Beneficiari

Podran ser beneficiaris:

Les entitats no incloses com a beneficiaris en els punts anteriors podran participar en els projectes com a entitats subcontractades.

Podran rebre ajuts els projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental que hagin obtingut l'acreditació de pertànyer a algun dels clústers TIC d'EUREKA, PENTA, EURIPIDES, ITEA3 i CELTIC-PLUS, i que s'enquadrin en les prioritats temàtiques definides.

Objectius de l'ajut

Les prioritats temàtiques convocades a aquests ajuts són les següents:

La present convocatòria s'estructura a través de dos subprogrames: Impuls Tecnològico i EUREKA.

Subprograma Impuls Tecnològic

Els ajuts d'aquest subprograma es dirigeixen a l'impuls de tecnologies amb baix nivell de maduresa i alt potencial de transformació del sector TIC mitjançant l'execució de projectes d'alt risc tecnològic.

Podran rebre ajudes els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental que s'enquadren en les temàtiques anteriors.

No podran rebre ajudes els projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental que hagin obtingut l'acreditació de la seva pertinença a algun dels clúster TIC de EUREKA.

Els projectes s'han de realitzar en la modalitat individual.

Subprograma EUREKA

Els ajuts d'aquest subprograma es dirigeixen a fomentar la cooperació internacional en el desenvolupament de tecnologies amb gran valor tecnològic i alt potencial de tracció en el marc de la inciativa europea EUREKA.

Podran rebre ajuts els projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental que hagin obtingut l'acreditació de pertányer a algun dels clúster TIC d'EUREKA, PENTA, EURIPIDES, ITEA3 i CELTIC-PLUS.

Els projectes s'hauran de dur a terme en la modalitat individual.

Despeses elegibles

1. Es podran subvencionar els costos següents:

2. S'exclou com a concepte susceptible d'ajuda les despeses de promoció i difusió.

3. Podrà ser finançable el cost associat a l'informe d'auditor fins a un màxim de 1.500 euros per anualitat.

Grau d'innovació (R+D+i)

R+D+i

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

Els pressupostos mínims i màxims dels diferents tipus de projectes que puguin presentar-se es detallen per a cada un dels subprogrames:

Subprograma Impuls Tecnològic

Subprograma EUREKA

Condicions de l'ajut

El règim de concessió serà el de concurrència competitiva.

El finançament dels projectes es realitzarà a través d'una subvenció, préstec o una combinació de subvenció i préstec, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

L'import màxim de subvenció per als beneficiaris, expressat com a percentatge del pressupost finançable, dependrà del subprograma en el que s'englobi i sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària.

Pel Subprograma Impuls Tecnològic

Para Subprograma EUREKA

Els préstecs tindran les següents característiques:

a) Termini màxim d'amortització de cinc anys, inclosos fins a dos anys de carència.

b) El seu import podrà complementar la subvenció fins al 100 per cent del cost finançable del projecte i s'establirà en la sol·licitud d'ajuda i pot ser minorat mitjançant al·legació a la proposta de resolució provisional.

c) El tipus d'interès aplicable serà del 0%.

En tot cas, es respectaran els límits d'intensitat d'ajuda i d'imports.

Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec a favor d'entitats financeres.

El pagament anticipat de l'ajut concedit es realitzarà en dues fases. En la primera fase s'ordenarà el pagament del 75 per cent de la subvenció i del préstec. En la segona fase, el 25 per cent.

 

Garanties

1. S'haurà de constituir garanties per cada modalitat d'ajut concedit l'import dependrà de la qualificació obtinguda pel beneficiari en el criteri de solvència financera.

La solvència financera es valorarà de 0 a 20 punts tenint en compte la capacitat financera de l'entitat per complir amb les obligacions contretes i la presència constatable d'inversors nacionals o estrangers.

L'anàlisi de solvència s'obtindrà a partir de l'anàlisi dels següents aspectes:

Puntuació criteri solvència financera del beneficiari

Catergoria de qualificació Puntuació solvència financera Garantia exigida
AAA 20 0%
AA 18 0%
A 16 10%
BBB 14 20%
BB 12 30%
B 10 50%
CCC 9 75%
CC 8 100%
C 0 No seran objecte d'ajuda per no superar el llindar de puntuació establert
D 0 No seran objecte d'ajuda per no superar el llindar de puntuació establert

 

2.Les garanties s'hauran de presentar sota la modalitat d'«Avals prestats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca».

3. L'aportació dels resguards de constitució de garanties davant la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació per al primer pagament s'ha de fer dins del termini de 30 dies naturals, comptats des de l'endemà de la notificació de la resolució de concessió. I per al segon pagament s'ha de fer amb la presentació del compte justificatiu de la primera anualitat.

Data inici i durada del projecte

Els ajuts que es convoquen mitjançant la present resolució podran sol·licitar-se per a projectes amb execució plurianual, sempre i quan part del projecte es dugui a terme a l'any 2017 i se sol·liciti l'ajut per aquest exercici.

El termini d'execució podrà ampliar-se fins el 31 de desembre de 2020 (inclòs) per projectes que hagin obtingut l'acreditació de pertányer a algun dels cluster TIC d'EUREKA.

El termini d'execució podrà ampliar-se fins el 31 de desembre de 2019 (inclòs) per projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental.

Fi de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds va des del 24 d'abril fins el 20 de maig de 2019, inclòs.

Dotació pressupostària total de l'ajut

La quantia total màxima de les ajudes convocades per als anys 2017 i 2018 per subprograma és la següent:

a) Subprograma "Impuls Tecnològic": 16.000.000 euros en subvencions i 48.000.000 euros en préstecs.
b) Subprograma "EUREKA": 4.000.000 euros en subvencions i 12.000.000 euros en préstecs.

La quantia total màxima de les ajudes convocades per als anys 2017 i 2018 és de 20.000.000 euros en subvencions i 60.000.000 euros en préstecs.

Enllaç web

http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/THD/Paginas/Index.aspx

Informació addicional

Sol·licituds
El procediment d'avaluació de les sol·licituds es farà en una única fase.
 
La sol·licitud estarà formada pel qüestionari d'un aplicatiu informàtic i una memòria tàcnica del projecteo (40 pàgines). Dins del model de sol·licitud es demana un pla de negoci dels anys 2017 i 2018.
 
Les entitats hauran d'haver presentat, davant del Registre Mercantil o registre equivalent, els comptes tancats dels exercicis 2014, 2015 i 2016.
 
És necessari disposar de firma electrònica.