DESCARREGAR
INVERSIONS EMPRESARIALS D'ALT IMPACTE

Descripció

Ajuts per a projectes d’inversió realitzats a Catalunya i que es considerin d’alt impacte. 

Seran considerats projectes d’alt impacte, els projectes tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses no establertes, amb projectes d’inversió d’actius fixes i/o projectes de creació d’ocupació a Catalunya.

Organisme

ACCIÓ

Beneficiari

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que portin a terme els projectes descrits a l’apartat de “Objectius”, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall i del sector immobiliari.

En el cas de projectes de creació d'ocupació, tampoc seran beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que hagin iniciat processos de reestructuració que impliquin Expedients de Regulació d'Ocupació d'Extinció o que hagin tancat centres de treball a Catalunya en els darrers dos anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.  

Objectius de l'ajut

Projectes d’inversió vinculats als següents tipus de projectes:

a) Projectes de creació d’ocupació dels següents tipus:

- Centres de Serveis, especialment aquells d’àmbit internacional, entesos com aquells centres que concentrin serveis i processos interns per a les empreses o centres de treball d’un mateix grup empresarial, o bé centres amb activitats de serveis.

- Centres de decisió d’àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d’anar lligats a una seu social establerta a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional. - Projectes Industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primes.

- Centres Logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte.

b) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat.

c) Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixos amb les característiques que s’han definit en els apartats a) i b) anteriors.

d) Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya. S’entén com a centre de R+D+i, aquells establiments o àrees d’activitats d’una empresa, dedicats principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.

e) Projectes d'Investigació Industrial i Desenvolupament Experimental (R+D).

f) Projectes d'inversió en actius fixos vinculats a l'adquisició d'unitats productives d'empreses en concurs de creditors del sector industrial o serveis a la indústria.

g) Projectes estratègics per l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents.

Despeses elegibles

a) Per als projectes de creació d'ocupació, es considerarà subvencionable el cost laboral anual del nou personal contractat el primer any.

b) Per als projectes d'inversió en actius fixos, Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l'adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

c) Per als projectes que creïn ocupació i que realitzin inversions en actius fixos, els requisits definits en els apartats a) i b) anteriors.

d) Per a projectes de creació o ampliació de centres d'R+D+i, es considerarà subvencionable el cost laboral del primer any del nou personal contractat i les despeses d'adquisició d'equipament científic, instrumental de laboratori o un altre equipament dedicat exclusivament i permanentment a l'activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.

e) Per a projectes d'Investigació Industrial i Desenvolupament Experimental (R+D), es consideraran subvencionables les despeses de personal propi i contractat associat directament i exclusiva al projecte, col·laboracions externes, despeses d'adquisició d'equips i instrumental dedicats exclusivament i permanent a l'activitat de R+D o la part proporcional i altres despeses directament vinculades a l'activitat de R+D.

f) Per a projectes d'inversió en actius fixes vinculats a l'adquisició d'unitats productives d'empreses en concurs de creditors, es consideraran subvencionables els actius materials i actius inmaterials definits en l'apartat b).

g) Per als projectes estratègics per a l'economia catalana, actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l'adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

 

Intensitat del ajut i import màxim

Tipologia projecte

Intensitat màxima

Import màxim

Creació d'ocupació.

20%

1.000.000 euros si, com a mínim, el 50% dels treballadors contractats són desfavorits.

200.000 euros si no s'arriba al mínim del 50% de treballadors desfavorits contractats.

Actius fixes.

10%

200.000 euros

Creació docupació més actius fixes.

20% per la creació d'ocupació.

1.000.000 euros si, com a mínim, el 50% dels treballadors contractats són desfavorits.

200.000 euros si no s'arriba al mínim del 50% de treballadors desfavorits contractats.

10% per actius fixes.

200.000 euros.

Projectes de R+D.

25%

100.000 euros.

Actius fixes compra unitats productives en concurs de creditors. 20% 200.000 euros.

Projectes estratègics.

10% per actius fixes 1.000.000 euros

Grau d'innovació (R+D+i)

Inversió

Pressupost mínim i/o màxim del projecte

En funció de la tipologia del projecte:

Condicions de l'ajut

Els projectes elegibles hauran de complir algun dels requisits següents:

a) Pels projectes de creació d’ocupació, en funció de la tipologia del projecte la creació mínima de:

- 50 nous llocs de treball en projectes de Centres de Serveis.

- 15 nous llocs de treball en projectes de Centres de Decisió d’àmbit supraregional.

- 15 nous llocs de treball en projectes Industrials.

- 15 nous llocs de treball en projectes de Centres Logístics.

b) Pels projectes d’inversió empresarial en actius fixos, 2 milions d’euros de despesa mínima acceptada, en actius fixes materials i immaterials.

c) Pels projectes que creïn ocupació i que realitzin inversions en actius fixos, els requisits definits en els apartats a) i b) anteriors.

d) Pels projectes de creació o ampliació de centres de R+D+i: a. Creació d’un mínim de 8 llocs de treball vinculats a l’activitat de R+D+i o, b. Creació d’un mínim de 5 llocs de treball vinculats a l’activitat d’R+D+i i una inversió en equipament científic o de laboratori de com a mínim 500.000 euros.

e) Projectes d'Investigació Industrial i Desenvolupament Experimental (R+D) – la despesa mínima acceptada ha de ser 1 milió d'euros.

f) Per a projectes d'inversió en actius fixes vinculats a l'adquisició d'unitats productives d'empreses en concurs de creditors, la despesa mínima ha de ser 200.000 euros.

g) Projectes estratègics per l'economia catalana, la despesa mínima ha de ser de 5 milions d'euros i la creació de, com a mínim, 50 llocs de treball.

Data inici i durada del projecte

Fi de presentació de sol·licituds

Termini de sol·licitud: del 3 de setembre a l'1 d'octubre del 2018.

Dotació pressupostària total de l'ajut

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 7.300.000 euros.

 

Enllaç web

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/Programa-dAjuts-a-inversions-empresarial-dalt-impacte

Informació addicional

El programa d’ajuts es regirà pel règim de mínimis.